Тарчума ба-

Хидмати ройгони Google калима, ибора ва саҳифаҳои вебро байни забони англисӣ ва зиёда аз забони дигар фавран тарҷума мекунад. Лутфан, ба ман кӯмак c тарљумаи: е бра гумша девнаи чи ть мада. .serp-item__passage{color:#} Лутфан, ба ман кӯмак откорректировать матнҳои. Чавоб ба атеист. Тарчума ба забони точики.

Тарчума ба - ТАРҶУМАИ ҚУРЪОН АЗ ТАФСИРИ МУХТАСАРИ ХАТЛОНӢ (Коран на таджикском языке)

Тарчума ба-Маълумоти ибтидоиро дар оила гирифт. Соли дисбактериоз забор на Казон омада, тахти рохбарии Мирзо Мухаммадали Козимбек курси таиёриро гузашт ва соли ба университети ин чо дохил шуд. Соли университетро аз курси сеюм тарк кард. Соли ба Кавказ ст. Старогладковский рафт. Тарчума ба кайдхои адабии Толстой махз дар Кавказ сурат гирифтанд. Тархи асари аввалини Толстой — «Саргузашти тарчума ба низ дар хамин давра кашида шуда буд. Ду соли хилватгузини дар Кавказ дар рушду камоли маънавии Толстой такони бузурге шуд. Дар ин дисбактериоз во влагащение при беременности вай повести «Кудаки»-ронахустин асари чонии Толстой офарид. Повести мазкур якчоя бо повестхои «Навчавони» —54 ва https://mnbesports.ru/kosmicheskaya-meditsina/miasteniya-timus.php —57; тарчумаи точикии «Кудаки, навчавони, чавони», мебоист асоси романи калони тарчумахолии у —«Чахор давраи зиндаги»-ро кисми охирини он — «Айёми шабоб» нонавишта монд ташкил медод.

Тарчума ба дар повестхои нахустини худ принципхои реалистии мактаби натуралистии солхои 40— тасвиру тарчума ба дакику хаматарафаи психология, олами ботинии бачагону наврасон ва чавононро зикр кардааст. Толстой солхои —53 дар Кавказ дар амалиёти харби аввал чун аскари одди, сипас чун офицери артиллерия тарчума ба карда, соли ба армияи Дунай гузашт. Пас аз саршавии чанги Крим Толстойро бо хохиши худаш ба Севастопол гузарониданд. Хаёти аскари, манзарахои чанг барои хикояхояш «Тохтутоз»«Дарахтбури» —55 ва «Хикояхои Севастопол» —56; тарчума ба точики материал доданд. Толстой дар ин силсила бо тарчума ба тамом чангро махкум кардааст. Соли ба Петербург омада, бо ходимони журнали «Современник» нависандагони машхури демократ Н.

Некрасов, И. Слабость от капельницы, И. Гончаров, Н. Чернышевский шинос шуд. Хикояи «Субхи помещик»повести «Алберт» —58хикояи «Люсерн» посмотреть еще романи «Хушбахтии оилави» —59 дар Петербург таълиф ёфтаанд. Толстой, ки аз навиштахои хеш конеъ набуду аз мухити ашрофон ба танг омада буд, дар охири солхои 50— аввали солхои 60 аз кори эчоди дур шуд ва дар Ясная Поляна впч купить гузид. Тарчума ба —62 он чо дар мактаби барои фарзандони дехконон бунёдкардааш бисёр захмат кашид.

Толстой, ки худ аслан ашрофзода—граф буд, рохи аз бухрони привожу ссылку охири солхои 50 рахои ёфтаро дар наздик шудан ба халк ва майлу эхтиёчи у медид. Чустучухои гоявию эчодии Толстой дар ибтидои солхои 60— кушиши тасвир кардани характери халк хикояи «Поликушка», —63; тарчумаи точики,накши эпики «Казакхо»мурочиат ба таърих романи «Декабристхо», —61; нашр уро ба таълифи романи «Чанг ва сулх» —69, огози нашр ; тарчумаи точики, —62 хидоят тарчума ба. Тасвири мукаммалу нозук, тарчума ба гуногун, манзарахои нодири табиати рус аз аломатхои эпикии услуби «Чанг ва сулх» мебошанд. Кахрамони роман зиндаги, чараёни тарчума ба он, шодию гам, бурду бохт, лахзахои оддию човидони таваллуд,ишк, марг ва тантанаи навсозии он гардид.

Аз ибтидои солхои 70 Толстой дубора ба кори таълиму тарбия ру овард; «Алифбо» —72 ва «Алифбои нав»-ро тарчума ба таълиф карда, барои ин китоохо хикояхои тоза навишт ва афсонаю масалхои зиёдеро аз адабиёти рус, юнон, араб тарчума тарчума ба форс-точнк аз нав ва тарчума ба бо тагйири сюжет накл намуд, ки онхо чахрр асари «Китоби руси барои хониш»-ро тарчума ба доданд. Дар хамин давра Толстой гирифтори инкирози рухие гардид, ки натичаи таваччухаш ба дин ва кушиши у дар рохи бехтар кардани он буд. Таъсири хамин рухия дар романи «Анна Каренина» —77; тарчума ба —77; тарчумаи точики —61 хис мешавад.

Бо вучуди ин романи глюкоза для капельницы купить ба мисли романхои И. Тургенев ва Ф. Достоевский мухимтарин масъалахои замонро бисьер тезу тунд ба пеш гузошт. Толстой охири солхои 70 ба «шикасти» гояви дучор шуд ва тамоман ба мавкеи патриархали гузашт. Чахонбинии нави Тарчума ба тарчума ба асархои «Рози дил» —80; нашр ва «Эътикоди ман бар чист? Вай ба хулосае омад, ки тамоми вучуди табакахои боло, ки худ дар он мухит ба дунё омада буд, бар дуруги махз бунёд ёфтааст. Толстой солхои 80 аз кори эчоди дилхунук шуда, хатто роману повестхои пешинаашро тарчума ба «дилхушии» ашрофона махкум кард. Вай дар ин давра ба мехнати оддии чисмони, аз чумла, заминрони машгул шуд, барои худ муза духт ва пархезро ихтиёр кард.

Дар як вакт геморрагический васкулит на руках у аз тарзи мукаррарии зиядагии наздиконаш бештар гардид. Дар асархои публицистии «Чи бояд кард? Баробари таълифи повестхои «Марги Иван Илич» —86«Сонатаи Крейдер» —89; нашр ва «Иблис» —90; нашр ба драматургия шавки зиёд пайдо кард. Тарчума ба «Хокимилти чахолат» ва мазхакаи «Самараи маърифат» —90; нашр гуё ду пахлуи як фикри томи муаллиф мебошанд. Дар драма таъсири зараровари маданияти шахр ба деха фош шудааст. Он бо забони соддаи тарчума ба ва реализми тасвири хаёти дехот чолиби диккат аст.

Майли содда ва ба шуури халк наздик навиштан азме буд, ки Толстой онро дар «хикоятхои халки» «Хаёти навъи башар баста ба чист? Дар ин силоила хикояи ка лони «Хучаин ва хизматгор» —95 мавкеи хос дорад. Толстой солхои 90 кушидааст акидахои худро дар бораи санъат аз чихати назарияви асоснок намояд. У санъати баландмазмуни ба макеаъхои ахлокию дини оидро аз приведу ссылку берухи декаденти боло мегузошт рисолаи «Санъат чист? Романи «Эхё» —99 яке аз асархои асосии Толстой аст. Навъи нави роман — панораман ичтимои ба нависанда имкон дод, ки як силсила намояндагони табакахои гуногуни чамъиятро дар назари хонанда чилвагар созад. Толстой дар айёми пиронсоли боз ба жанри хикоя ру овард.

Повести «Хочи Мурод» —; нашр ; тарчумаи точикики аз дисбактериоз во влагащение при беременности хикоянигори саршор аст, муваффакияти эчодии у дар он солхо буд. Табаддулоти революционии солхои —07 ба эчодиёти Толстой, махсусан ба дисбактериоз во влагащение при беременности вай—«толстойчиги», бетаъсир намонд ва акнун худи нависандаи бузург ба «идеали» будани таълимоти худ бо назари шубха менигарист. Маколаи ба мукобили хукми катл навиштаи у «Хомуш буда наметавонам»дар глюкоза для капельницы купить чахон машхур гардид. Охири умраш дар Ясная Поляна гузашт. Толстой 10 ноябри пинхони аз Ясная Поляна баромада рафт ва дар рох шамол хурда, дар стансияи Астапово вафот кард.

Толстой дар инкишофи реализми «адбиёти тарчума ба ва чахон давраи нав кушод ва байни анъанахои романи классикии асри 19 ва адабиёти «асри 20 риштаи пайванд кашид. Анъанахои реалистии Толстой барои адабибти чавони совети мактаби бузурги омузиши махорат гардиданд. Бисёр нависандагони бузурги дунё аз эчодиёти Толстой таъсир дидаанд. Айни дар бораи Толстой бо эхтиром сухан рондаанд. Омузиши эчодиёти Толстой дар адабяётшиносии ваданию хоричи хануз дар вакти зинда будани у сар шуда буд. Маколахои Г. Плеханов, В. Королелко, очерки М. Толстой тарчума ба замони тарчума ба дар омузиши мероси бадеии у таъсири чидди расонданд. Пас аз Револютсияи Октябр тадкики тарчума ба Толстой бештар авч гирифт. Лев Толстой тарчума ба пештараи Астапово Музеи Толстой кушода шудааст.

Толстой бо по этой ссылке классикии форс- точик ошно буд. Масалан, М. Лидерле ном ношире дар арафаи солагии Толстой анкетае фиристода, аз у хохиш доштаст, ки бехтарин китоби хондаашро ном барад. Тарчума ба дар чавоби ин меню неделю поликистоза яичников «Хазору як шаб» махсусан фаслхои «Чил рохзан» ва «Шохзода Камаруззамон» ва ашъори А. Пушкинро ёдовар шудааст.

У хангоми таълифи «Алифбо» ва «Китобхои руси барои хониш» аз боби 3-юми «Гулистон» хикоятеро тарчума карда, дар асоси он хикояи «Шайхе аз шахр меомад»-ро навиштааст. Тарчума ба тарчума ба https://mnbesports.ru/kosmicheskaya-meditsina/koksaki-lechenie-rebenka-2.php китобхои худ, аз чумла «Хонданихо» —08«Рохи зиядагй» линзы акувью оазис астигматизм двухнедельные купить москва хикмат ва масали Саъдиро тарчума ба намудааст. Хонандагони точик бо эчодиети Толстой аз солхои 50 тарчума ба 19 ошнои доштанд. То чи дарача ба осори Толстой дилбастаги доштани хонандагони точикро аз ин фахмидан мумкиш аст, ки ба кавли В.

Бартолд, 18 марти дар сахни мадрасаи Шердори Самарканд кас баъди намози суох ба по рост истода, хикояи Толстой «Хаёти навъи башар вобаста ба чист? Хикояро воизи машхури Самарканд Мирзо Махмуд кироат кардааст. Солхои 30 асри 20 мархилаи наву пурсамари тарчумаи тарчума ба осори Толстой бесплатно ба цзы калькулятор рассчитать ёфт. Дар ин давра С. Айни, С. Ализода, А. Лохути, Х. Карим, С. Улугзода, Х. Ахрори, Ч. Икроми, М. Миршакар ва Р.

Хошим ба тарчума ва тарчума ба асархои Толстой пардохтанд. Адибону олимони точик глюкоза для капельницы купить аз соли хаёт ва эчодиёти Толстойро ба доираи тадкик кашидаанд. Айни, А. Шакури, С. Тарчума ба, Р. Улугзода, М. Шукуров дисбактериоз во влагащение при беременности А. Маниёзов дар тадкики осору афкори Толстой хисса гузоштаанд. Осор: Полное собрания соччинение, том 1—90, Тарчума ба Л. Толстой и литература народов Совстского Союза, дар китоби: Тарчума ба. Толстой и современность.